POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas
informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli
tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: latwauprawa.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kubit Jakub Brzeski Szymonowica 19 lu.1 93-018 Łódź
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@latwauprawa.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
  warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
  logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła
  użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
  działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co
  stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł
  użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. Istotnym
  elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
  komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: JCHost.pl Marcin Ćwiertnia Wspólna 11,32-085 Modlniczka NIP:5130232935

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać
  Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do
  wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków
  ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • kurierzy
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej,
  niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności
  określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W
  odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
  niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
  wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
  Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
  przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
  poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
  wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
  pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z
  funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi
  zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
  Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do
  czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
  logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator
  stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora
  tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa
  bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W
  zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
  wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje
  techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
  złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego
  śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem
  takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator
  stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
  których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie
  żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator
  stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie
  map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są
  anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie
  wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu
  nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator
  stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
  użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu
  konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie
  korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
  Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
   której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
   wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
  cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
  zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
  usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
  plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
  dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z
  operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google
  (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w
  USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
  ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
  cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
  utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
  przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
  instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach
informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy
prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru
polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej
występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie
odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www.
Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go
do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy
odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ
tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są
zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet
najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i
prywatność użytkownika na stronie www.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZESTAWY DO UPRAWY

DARMOWA DOSTAWA OD 79ZŁ - WYSYŁKA W 24h
DARMOWA DOSTAWA OD 79ZŁ - WYSYŁKA W 24h